Skip to content

Digital Strategi

Digital strategi syftar till planering, genomförande och hantering av ett företags digitala initiativ och aktiviteter. Det innebär att skapa en handlingsplan för hur företaget ska använda digitala teknologier och kanaler för att uppnå sina affärsmål.

En digital strategi innefattar vanligtvis en mängd olika komponenter, såsom:

 • Identifiering av målgruppen och förståelse av deras behov och beteenden
 • Att sätta specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda (SMART) mål för företagets digitala initiativ
 • Analys av företagets nuvarande digitala närvaro och identifiering av möjligheter till förbättring
 • Utveckling av en plan för att använda digitala teknologier och kanaler för att nå och engagera målgruppen
 • Identifiering och prioriterig av nyckeltal (KPIs) för att följa upp strategins framgång
 • Utveckling av ett budget och fördelning av resurser för företagets digitala initiativ
 • Implementering av digital strategi och uppföljning av framsteg mot KPIs

Syftet med en digital strategi är att hjälpa ett företag att effektivt använda digitala teknologier och kanaler för att uppnå sina affärsmål och hålla sig konkurrenskraftigt i den digitala världen. Det kräver en djup förståelse av företagets mål, målgrupp och bransch, samt förmågor och begränsningar hos olika digitala teknologier och kanaler.

Varumärkesstrategi

En varumärkesstrategi är en plan för hur ett företags varumärke kommer att utvecklas och kommuniceras över tid. Det är en integral del av företagets övergripande affärsstrategi och spelar en avgörande roll i att forma företagets image och rykte.

En varumärkesstrategi innefattar vanligtvis en mängd olika komponenter, såsom:

 • Identifiering av målgruppen och förståelse av deras behov, beteenden och värden
 • Definiering av varumärkets personlighet och positionering på marknaden
 • Utveckling av ett varumärkesmeddelande som kommunicerar varumärkets unika värdeproposition
 • Skapande av ett varumärkesidentitet som inkluderar element som logotyp, färger, typografi och bilder
 • Fastställande av varumärkets ton och strategi för kommunikation genom olika kanaler och målgrupper
 • Definiering av varumärkets värden och syfte och konsekvent kommunikation av dem i alla varumärkeskommunikationer
 • Utveckling av en plan för hur varumärket kommer att marknadsföras och kommuniceras genom olika kanaler och kontaktpunkter

Syftet med en varumärkesstrategi är att skapa en enhetlig, konsekvent och övertygande varumärkesupplevelse som resonerar med mål.

Marknadsföringsstrategi

En marknadsföringsstrategi är en plan för hur ett företag kommer att främja och sälja sina produkter eller tjänster till sin målgrupp. Det är en integrerad del av företagets övergripande affärsstrategi och innebär att identifiera målgruppen, analysera konkurrensen och utveckla en plan för att positionera företagets produkter eller tjänster på marknaden.

En marknadsföringsstrategi innefattar vanligtvis en mängd olika komponenter, såsom:

 • Identifiering av målgruppen och förståelse av deras behov, beteenden och värden
 • Analys av konkurrensen och förståelse av deras styrkor och svagheter
 • Utveckling av en unik värdeproposition som skiljer företagets produkter eller tjänster från konkurrenternas
 • Att sätta specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda (SMART) marknadsföringsmål
 • Fastställande av marknadsföringsmixen (produkt, pris, promotion, och plats) och hur den kommer att användas för att nå målgruppen
 • Utveckling av ett budget och fördelning av resurser för marknadsföringsaktiviteter
 • Implementering av marknadsföringsstrategi och uppföljning av framsteg mot marknadsföringsmålen

Syftet med en marknadsföringsstrategi är att hjälpa ett företag att effektivt nå och engagera sin målgrupp, generera efterfrågan på sina produkter eller tjänster och till slut driva försäljning och företagsväxt. Det kräver en djup förståelse av målgruppen, konkurrensen och marknaden, samt företagets egna styrkor och förmågor. En väl genomförd marknadsföringsstrategi kan hjälpa ett företag att bygga upp varumärkesmedvetenhet, etablera trovärdighet och skapa lojala kunder.

Skillnaden mellan en digital marknadsföringsstrategi och en marknadsföringsstrategi

En marknadsföringsstrategi är en plan för hur ett företag kommer att främja och sälja sina produkter eller tjänster till sin målgrupp. Det är en integrerad del av företagets övergripande affärsstrategi och innebär att identifiera målgruppen, analysera konkurrensen och utveckla en plan för att positionera företagets produkter eller tjänster på marknaden. En marknadsföringsstrategi innefattar vanligtvis en mängd olika komponenter, såsom att identifiera målgruppen, analysera konkurrensen, utveckla en unik värdeproposition, sätta marknadsföringsmål, fastställa marknadsföringsmixen, utveckla en budget och implementera och följa upp marknadsföringsplanen.

Digital marknadsföringsstrategi är en specifik typ av marknadsföringsstrategi som fokuserar på användningen av digitala tekniker och kanaler för att nå och engagera målgruppen. Det innebär att utveckla en plan för hur företaget kommer att använda digitala kanaler, såsom sociala medier, e-post, sökmotorer och webbplatser, för att främja och sälja sina produkter eller tjänster. En digital marknadsföringsstrategi innefattar vanligtvis en mängd olika komponenter, såsom att identifiera målgruppen, analysera konkurrensen, utveckla en unik värdeproposition, sätta digitala marknadsföringsmål, fastställa den digitala marknadsföringsmixen, utveckla en budget och implementera och följa upp den digitala marknadsföringsplanen.

Sammanfattningsvis är en marknadsföringsstrategi en bred plan för hur ett företag kommer att främja och sälja sina produkter eller tjänster till sin målgrupp, medan en digital marknadsföringsstrategi är en specifik plan för hur företaget kommer att använda digitala kanaler och tekniker för att nå och engagera sin målgrupp. Båda typerna av strategier innefattar identifiering av målgruppen, analys av konkurrensen, utveckling av en unik värdeproposition, sättning av mål, fastställande av marknadsföringsmixen, utveckling av en budget och implementering och uppföljning av planen, men en digital marknadsföringsstrategi fokuserar specifikt på användningen av digitala kanaler och tekniker.